Головна сторінка

Меню:
Ктсм


Апаратура залізнічної автоматики » Реферати українською ктсм

>Введення 1.Експлуатаційначастина 1.1 Характеристикасистемиавтоблокування іавтоматичноїпереїзноїсигналізації 2.Технічначастина 2.1Розрахунокдовгі ділянкинаближення допереїзду 2.2Призначенняапаратуризастосовуваної напереїзді йїї марки 2.3Розробкапринциповихелектричних схем длякеруваннясвітлофорноюсигналізацією 2.4 Принцип роботипристроїв АПС прирусіпоїзда 3.Технологічначастина 3.1Видиробіт ізтехнічногообслуговуванняпристроїв автоматики напереїзді

3.2Технічнеобслуговуванняпристроїв автоматики напереїзді

4.Розрахунокпродуктивності роботи вдистанціїсигналізації 4.1Загальніположення 4.2Визначеннякількостітехнічниходиницьдистанції 4.3Розрахунокрівняпродуктивності роботи зазвітний йбазиснийперіоди 4.4Визначеннядинаміки зростаннюпродуктивності роботи зазвітнийперіод 5.Забезпечення безпеки рухупоїздів 5.1Загальніположення 5.2Забезпечення безпеки рухупоїздів притехнічномуобслуговуванні іремонтіпристроїв напереїзді

6.Охорона роботи іекологія назалізничномутранспорті

6.1Організація роботи ізохорони роботи 6.2Службові іспеціальнірозслідуваннявипадків травматизму 6.3Питанняекології назалізничномутранспорті

>Література


>Вихіднідані длявиконання курсового проекту

1.Швидкість рухупоїздів 90км.ч;

2.СтрілкиЕЦ - 650 3. АБ наодноколійнійділянці - 140 км.

4. АБ надвоколійнійділянці - 338 км.

5.Диспетчерський контроль - 2 кола 6. АПС - 22переїзду 7.КТСМ - 8комплектів 8.АЛС - 42 комплекту 9. Контингентпрацівників зазвітнийперіод 255чіл.

10. Контингентпрацівників забазиснийперіод 263чіл.

11.Довжина ділянки3П - 1500 м.

12.Довжина ділянки3Па - 1250 м.


>Введення

У наш годину намережідорігперебувають вексплуатаціїдвіосновнісистемиавтоблокування. Наділянках ізавтономноютягоюзастосовуєтьсяавтоблокування ізімпульснимирейковими коламипостійногоструму. Налініях ізелектротягоюзастосовуєтьсякодовийавтоблокування ізрейковими коламизмінногострумучастотою 50 гц наділянках ізелектротягоюпостійногоструму і 25 чи 75 гц налініях ізелектротягоюзмінногоструму.

Звведеннямшвидкісного рухуз'явилисяновівимоги до забезпечення безпеки рухупоїздів,необхідностіскороченняексплуатаційнихвитрат натехнічнеобслуговування,підвищеннюнадійності роботипристроїв котріобумовилистворенняновоїелементноїбази, нових системавтоблокування.

До засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда відносяться стаціонарні системи виявлення окремих видів несправностей рухомого складу під час руху поїзда (далі - засоби контролю), які є додатковими засобами підвищення безпеки руху поїздів.

Прирозробці нових системураховувалисянедолікиіснуючих системавтоблокування іавтоматичнийлокомотивноїсигналізації,такі як:ненадійність йнестійкість роботирейкового кола черезнизькийопірбаласту;ускладнення роботирейкового кола черезнеобхідністьканалізації тяговогоструму ізпідключеннямдросель-трансформаторів йвиникненнянебезпечних йвпливів, щозаважають, тяговогоструму;децентралізованерозміщенняапаратури;можливістьпроїздузаборонногопоказаннясвітлофора, йінші.Створеноновісистемитакі якбагатозначнаАЛСН, системаавтоматичногокеруваннягальмамиСАУТ.

>Новісистемибудуються нановійелементнійбазі ззастосуваннямінтегральнихмікросхем йтональнихрейковихкіл.Автоблокування ізтональнимирейковими коламимаютьвисокунадійність,високийкоефіцієнт Поверненняшляховогоприймача,високуперешкодозахищеність йзахищеність відвпливів тяговогоструму. Наосновітональнихрейковихкілрозроблені іфункціонують ряд системавтоблокування іздецентралізованим йцентралізованимрозміщеннямтональнихрейковихкіл.

Умісцяхперетинання в одномурівнізалізних йавтомобільнихдорігспоруджуютьзалізничніпереїзди. Для забезпечення безпеки рухупоїздів й автотранспортупереїздиобладнаютьпристроями, щообгороджують, длястворення умівбезперешкодного рухупоїздів йвиключеннязіткненняпоїзда зтранспортнимизасобами, щовипливають поавтомобільнійдорозі.Залежно відінтенсивності руху напереїздахзастосовуютьпристрої, щообгороджують, увиглядіавтоматичноїсвітлофорноїсигналізації;автоматичноїпереїзноїсигналізації ізавтоматичними шлагбаумами;автоматичної чинеавтоматичноїсповіщальноїсигналізації ізнеавтоматичними (>механічними ізручним чиелектричним іздистанційнимкеруванням) шлагбаумами.

>Залізничніпереїзди,обладнаніпристроямиавтоматичноїсвітлофорноїсигналізаціїможуть бутиохоронювані (>обслуговуютьсячерговим попереїзду) йнеохоронні (безчергового попереїзду).

>Відповідно довимог Правилтехнічноїексплуатаціїзалізниць Україниавтоматичнапереїзнасигналізація винназабезпечувати подачу сигналузупинкиубікавтомобільної дороги, аавтоматичнішлагбауми -прийматизакритеположення протягом години,необхідне длязавчасногозвільненняпереїздутранспортнимизасобами допідходупоїзда допереїзду.Необхідно,щобавтоматичнасвітлофорнасигналізаціяпродовжуваладіяти, аавтоматичнішлагбаумизалишалися взакритомуположенні доповногозвільненняпереїздупоїздом. Дляогородженняпереїзду пообохсторонипереїзду навідстані неменш 6 м відкрайньої рейкивстановлюютьпереїзнісвітлофори. Приавтоматичнійпереїзнійсигналізації ізавтоматичними шлагбаумамипереїзнісвітлофорисполучають з авто шлагбаумами, котрівстановлюють навідстані неменш 6 м відкрайньої рейки придовжині бруса 4 м чи навідстані неменш 8 й 10 м придовжині бруса 6 й 8 мвідповідно.

>Автоматична чинеавтоматичнасповіщальнасигналізація дляподачічерговому попереїзду звукового іоптичногосигналів пронаближенняпоїзда.Загороджувальнусигналізаціюзастосовують дляподачі сигналузупинкипоїзда увипадкуаварійноїситуації напереїзді.Щобвчаснозакритипереїзд принаближенніпоїзда,установлюються ділянкинаближення,обладнанірейковими колами.

>Основнимишляхамирозвиткуавтоматичноїпереїзноїсигналізаціїєповне ісвоєчасне забезпечення безпеки рухупоїздів йавтомобільного транспорту.Надійнимзасобом забезпечення безпеки руху напереїздієвпровадженняпристроївзагородженняпереїзду, задопомогоюякогоперекриваєтьсяпроїжджаючичастина дляавтомобілів (авто шлагбаумами іпристроямизагородженняпереїзду). Іншим понаднадійнимзасобом забезпечення безпеки рухупоїздівєбудівництвоавтомобільної ізалізниці нарізнихрівнях.


1.Експлуатаційначастина

1.1 Характеристикасистемиавтоблокування іавтоматичноїпереїзноїсигналізації

>Числовийкодовийавтоблокуваннявикористовують при всіх видах тяги. Приелектричнійтязіпостійногострумузастосовуютьрейкові кола, щопрацюють насигнальнійчастоті 50 гц, приелектротязізмінногоструму-начастоті 25 гц, а приавтономнійтязіможливезастосуваннячастоти 50 чи 25 гц.Числовийкодовийавтоблокуванняєбездротовоюсистемоюінтервальногорегулювання.Інформаціяміжсигнальнимикрапкамипередається порейкових ниткахкодовими сигналами ЯЖ, Ж і трьох зчисловимиознаками.Ці жкодивикористовуються для роботиавтоматичноїлокомотивноїсигналізації, тому смердотіпередаютьсязавждиназустрічпоїзду. Рухпоїздів у правильному напряміздійснюється посвітлофорах йавтоматичнійлокомотивнійсигналізації, а неправильного напрямі - лише посвітлофорахлокомотивноїсигналізаціїАЛС. Упринципових схемахавтоблокуванняпередбачаютьсясхемивв'язування ізавтоматичноюпереїзноюсигналізацією. Контроль справного станупристроївсигнальної установкиздійснюєтьсязасобами частотногодиспетчерського контролю.

В случае неисправности АБ о котрых упоминалось выше а также в случае ремонтных работ (если путь не оборудован 2-х сторонней АБ) устанавливается движение поездов по телефонной связи. В этом случае выдается машинисту путевая записка и на перегоне (пути перегона) может находится только один поезд независимо от длинны перегона.
alxbk
17.12.2006, 18:24
АСДК- это украинский долгострой.Проэкт национальной аппаратуры контроля подвижного состава,который уже сущестует столько же сколько и независимость самой Украины,так до конца и не доработаный.Российские разработки "Инфотекса" КТСМ-01-Д и КТСМ-02 все же обошли АСДК-Б.Из многих преимуществ КТСМ-01-Д,хотя бы та же возможность включения линейных постов в централизацию.Служба сигнализации и связи ЮЗЖД приняла решение на наиболее грузонапряженных участках(Фастов -Казатин)установить именно комплект модернизации ДИСКа, КТСМ-01-Д, а установленные ранее АСДК-Б сняты и переданы на малодеятельные участки
ВикторБ
17.12.2006, 23:00
:!: Ну не скажите-в ближайшем будущем заводом предполагается разработка централизации для АСДК.Так что это дельце не за горами-сами ждем с нетерпением 8)
Спец
11.1.2007, 0:03
Цитата(neywa)
по имеющимся данным их изготовленно (и наверное находится в эксплуатации) не менее сотни штук. однако исходя из основных принципов действия чуствительного элемента не ясно как работае при отрицательных температурах- ниже минус 10.(наверняка в UA зимой бывают такие температуры) и как он отрабатывае солнечные блики летом.

Зметоюпідвищеннянадійності діїавтоблокування вланцюгахгоріння і контролюлампи червоного вогнюсвітлофоравикористовується лампа. Перенесенняпоказання червоного вогню на завартийсвітлофорвідбувається лише приперегорянніобох ниток.

Умісцяхперетинання в одномурівнізалізних йавтомобільнихдорігспоруджуютьзалізничніпереїзди.Переїздомперетинання в одномурівнізалізниці іавтомобільної. Уданомупроектіпереїздрегульований.Вінзабезпечує безпечу рухупоїздів й автотранспорту.Переїзд уданомупроектіобладнанийавтоматичноюпереїзноюсигналізацією внепарному напрямі.Пристроюавтоматичноїпереїзноїсигналізаціїявляють собоюпереїзноїсвітлофор, щомаєдвіоптичнісистеми ізкольоровимилінзами червоногокольору.Вониукріплені нащоглісвітлофора, щоукріплена впідставі. Нащоглісвітлофораєдзвінокпостійногоструму.Основнимзавданням АПСє подача сигналуубікавтомобільної дороги пронаближенняпоїзда. Привідсутностіпоїзда наділянцінаближенняпристрої АПСвиключені. Признаходженніпоїзда наділянцінаближенняавтоматичновключаютьсячервонівогніпереїзногосвітлофора, котріпрацюють умиготливомурежимі. Схема АПС приходити увихідний стан послеповногозвільненняпереїзду.


2.Технічначастина

2.1Розрахунокдовгі ділянкинаближення допереїзду

>Відповідно довимог Правилтехнічноїексплуатаціїзалізниць Україниавтоматичнапереїзнасигналізація винназабезпечувати подачу сигналузупинкиубікавтомобільної дороги, аавтоматичнішлагбауми -прийматизакритеположення протягом години,необхідне длязавчасногозвільненняпереїздутранспортнимизасобами допідходупоїзда допереїзду.Необхідно,щобавтоматичнасвітлофорнасигналізаціяпродовжуваладіяти доповногозвільненняпоїздомпереїзду.

>Переїзд винензакриватисявчасно, для цоговиробляєтьсярозрахунок:

1Визначимо годинунеобхіднемашині дляпроходженняпереїздуТ1:

>Т1 = (>Lп +Lр +Lс) /Vр =(30 + 24 + 5 + 2,5) / 2,2 =28с.

де,Lп =30мдовжинапереїзду,обумовленавідстанню відпереїзногосвітлофоранайбільшвилученого відкрайньої рейки, допротилежноїкрайньої рейки плюс 2,5 м;

>Lр = 24 м -розрахунковадовжина автотранспортногозасобу;

>Lp = 5 м -відстань відмісцязупинкиавтомобіля допереїзногосвітлофора;

>Vр = 2,2 м/с (8 км/год) -розрахунковашвидкість рухуавтомобіля черезпереїзд.

2Визначимонеобхідний годинуповідомлення пронаближенняпоїзда допереїзду:


>Tс =T1+T2+T3 = 28 + 4 + 10 =42з, деТ1 =28с/год.,необхіднийавтомобілю дляпроходженняпереїзду, із;

>Т2 = 4с/год годинуспрацьовуванняапаратури, із;

>Т3 = 10 з -гарантійний запас години.

3Визначимодовжину ділянкинаближення:

>Lр = 0.28VmaxТс =0.28Vmax (>Lп +Lр +Lс) /Vр +Т2 +Т3 = 0,28 90 42 = 1050 (м)

Де, 0,28 -коефіцієнтперекладушвидкості зкм/г у м/с;

>Vmax - максимальнашвидкість рухупоїздів, задана наданійділянці, 90 км/год.

>Розрахунки показали, що данийпереїзд якщозакриватися за блокділянка. Уданомупроектіповідомлення напереїздподається відсвітлофора 3.

2.2Призначенняапаратуризастосовуваної напереїзді йїї марки

Схемакеруванняпереїзноюсигналізацієюпобудована ізвикористаннямелектромагнітних реле іншогопокоління Першого класунадійності. Усхемівикористовуютьсяштепсельні реле і нештепсельнаапаратура

Для роботисхеми напереїздівстановлюєтьсяапаратура:

НП (>АНШ5-1600) -шляхове;

>НІМФОМАНІ (>АНШ2-1600) -додатковешляхове;

Т (>ТШ-65У) -трансмитерне;

ДП (>ТШ-65У) -додатковетрансмитерне;

НІ, НДІ (>ИМВШ-110) -імпульсне ідодатковеімпульсне;

>МТ(МТ-2) -трансмітер;

НІП (>НМШ1-400) -наближення за блокділянка

>НИП1 (>АНШМ2-380) -повторювач реленаближення;

>HB (>НМШ1-400)-вмик.переїзнусигналізацію;

>НКТ (>АНШМТ-380) -контрольнетермічне;

НПТ (>НМПШ2-400) -повторювач НП;

>НІ1,НДИ1 (>НМПШ2-400) -повторювачіімпульсних реле НІ, НДІ;

У (>НМШ1-400)- реле, щовключає,повторювачНВ;

М (>НМПШ2-400) -миготливе реле;

>КБ1,КБ2(КБМШ-5) - блокиконденсаторів

2.3Розробкапринциповихелектричних схем длякеруваннясвітлофорноюсигналізацією

>Вогніпереїзногосвітлофора ідзвіноквключає реле, щовключає У.Миготливасигналізаціяпереїзнихсвітлофорівстворюється задопомогою маятниковоготрансмітера типуМТ-2 ймиготливого реле М.

Привідсутностіпоїзда наділянцінаближення реле Уперебуває подструмом.Ланцюгасигнальних ламп йдзвінкарозімкнуті, щомигає реле Мвиключено.

З моментувступупоїзда наділянкунаближеннявимикається реле У. Черезтиловий контакт реле УвключаєтьсямаятниковийтрансмітерMT; вімпульсномурежиміпочинаєпрацювати реле М.Тиловими контактами реле Увключаєтьсядзвінок, установлень нащогліпереїзногосвітлофора.Післявключеннядзвінків ймиготливоїсигналізаціїпереїзнихсвітлофорівпереїздуважаєтьсязакритим.

>Перемикання лампсвітлофоріввідбувається втакийспосіб. Привключеномустані реле М черезтиловий контакт реле У іфронтовий контакт реле Мвключається лампа2Лсвітлофори Б, лампа3Лсвітлофори Бперевіряютьсяфронтовим контактом реле М ігорить.Ланцюга ламп ,дзвінка

>Післяпроходженняпоїзда ізвільненняпереїздупослідовнозбуджується реле У,вимикаютьсятрансмітерMT, реле М.Тиловими контактами реле Увимикаєтьсядзвінок йпереїздвідкривається для рухуавтомобільного транспорту.

2.4 Принцип роботипристроїв АПС прирусіпоїзда

Привідсутностіпоїзда наділянцінаближення допереїздутобто наділянці3Папаратурапереїздуперебуває увихідномустані. Урелейнійшафіперебувають подструмом реле: НІП,НИП1, НП, НПТ, У,НВ,ПНИП,НКТ.Переїздвідкритий.Ланцюга

Привступіпоїзда наділянку3Пприпиняєтьсяприйомкодів усвітлофора 3 йзнеструмлюютьсясигнальні реле Ж,Ж1 йЖ2.Контактами релеЖ2вимикається реле НІП напереїзді.Відпускаючиякір, реле НІПвиключаєсвійповторювачПНИП й реле НІП 1 йНКТ. РелеНИП1,відпускаючиякір,виключає релеHB, после чогознеструмлюється реле У, йпереїздзакривається. З моментувимикання релеПНИПвключаєтьсяланцюг релеНІ1, щопочинаєпрацювати якповторювач реле НІ; реле НПпідключається доланцюгаконденсаторного дешифратора дляперевіркиімпульсної роботи релеНІ1. Приправильнійроботі цого релезбудженимизалишаються реле НП, НПТ йконтролюютьвільний стан ділянки3Па.

>Кодуваннявслідпоїзду, щовіддаляється,починається із моментувступупоїзда наділянкунаближення3П. Усвітлофора 3 черезтиловіконтакти реле І іЖ1спрацьовує релеОИ, щозамикаєланцюгакодування, у котрівключені релеПДТ й ДП.Працюючи врежимі коду ЯЖ,ці релепосилаютьцей код урейкове коло3Пвслідпоїзду, щовіддаляється. Привиході головипоїзда нарейкове коло3Па напереїздіприпиняєтьсяімпульсна робота реле НІ,НІ1.Знеструмлюються реле НП й НПТ, котрівідключаютьланцюгатрансляціїкодів урейкове коло3П.Тиловими контактами реле НПТ урейкове коло5Пвключається реле НДІ.Відразу послезвільненнярейкового кола3П реле НДІпочинаєпрацювати врежимі коду ЯЖ, щонадходить відсвітлофора 3. Через контакт реле НДІпочинаєпрацювати релеНДИ1. Черезконденсаторний дешифраторзбуджується реле НДП,фіксуючизвільненняпереїзду. Черезфронтовий контакт НДПзамикаєтьсяланцюгтермоелемента, а деланцюг после йогонагрівання зустановленоювитримкою години -ланцюгапослідовногоспрацьовування релеНКТ йНИП1.Фронтовим контактом релеНИП1включаються релеHB, У, йпереїздвідкривається.

>Протягомусього годинипрямуванняпоїзда поділянці3Парейкове колокодується кодом ЯЖ відсвітлофора 3. З моментузвільнення ділянки3Па відсвітлофора 1 урейкове колоцієї ділянкиподається код ЯЖ. Приприйманні цого коду напереїздіпрацюють реле НІ іНІ1, а ще черезконденсаторний дешифраторспрацьовує реле НП йслідом його реле НПТ.Перемикаючиконтакти ізтилових нафронтові, реле НПТперемикаєрелейнийкінецьрейкового кола3П наживильний.Тиловими контактами реле НПТвідключає відрейкового кола реле НДІ, афронтовими -підключаєджереложивлення.

>Якийсь годину зобохкінців урейкове коло3Пнадходятькоди ЯЖ,вироблюванітрансмітерамирізнихтипів. Уінтервалі коду ЯЖ,подаваного відсвітлофора 3, відімпульсів коду ЯЖ,подаваного ізпереїзду,починаєпрацювати реле І насвітлофора 3. Через дешифраторзбуджуються реле Ж,Ж1,Ж2. РелеЖ1,розмикаючитиловий контакт,знеструмлює релеОИ.Останнє,відпускаючиякір,розмикаєланцюгакодування івиключає релеПДТ й ДП.Кодування кодом ЯЖ відсвітлофора 5припиняється ітриваєкодування кодом ЯЖ відпереїзду.Фронтовими контактами релеЖ2замикаєтьсяланцюгповідомлення, напереїздізбуджуються реле НІП,ПНИП, й усіланцюгикеруванняпереїзноюсигналізацієювертаються увихіднеположення.


3.Технологічначастина

3.1Видиробіт ізтехнічногообслуговуванняпристроїв автоматики напереїзді

>Справнимоб'єктуважається тоді, коливінвідповідає усімвимогам,установленимтехнічноюдокументацією. Дляпідтримкиоб'єкта всправномустанінеобхідноробититехнічнеобслуговування.Технічнеобслуговуванняцесукупністьспособіввиконанняробіт ізтехнічногообслуговування припевномувиді іметодітехнічногообслуговування.

Притехнічномуобслуговуванні АПСвиробляється:огляд,регулювання,чищення,фарбування,перевіркасправності діїпристроїв АПС;

>Вимірелектричнихпараметрів й характеристикелементівпристроїв АПС йприведення їхнього довстановлених норм;

>Замінаприладів навідремонтовані іперевірені вРОТІ;

>Відновленнясправної діїпристроїв АПС приїхніхвідмовах;

>Виконанняробіт ізпідвищеннянадійностіпристроїв АПС й безпеки рухупоїздів.

Припоточномуремонтіпристроїв АПСвиробляються роботи:

>Розбирання,перевірка,відновлення чизаміна деталей, щозносилися;

>Складання,вимірпараметрів й характеристик;

>Регулювання івипробуванняапаратури іустаткування;

>Роботи із ремонтуапаратури іустаткування, щознімається,повиннівиконуватися вРОТІ.

>Технічнеобслуговування і ремонтпристроївСЦБвиробляється ізмаксимальнимвикористаннямтехнологічнихперерв, як правило, безпорушенняграфіка рухупоїздів при забезпеченню безпеки руху ідотриманні правил йінструкцій ізохорони роботи.


3.2Технічнеобслуговуванняпристроїв автоматики напереїзді

Приобслуговуванніпристроїв напереїздівиробляється:комплекснеобслуговування іперевірка діїавтоматичноїпереїзноїсигналізаціївиробляєтьсяелектромеханіком йелектромонтером одного разу у дватижні,якщосправністьпристроїв АПС неконтролюється в ДСК й раз на 4тижні,якщопристрої АПСконтролюються в ДСК.

>Роботи ізтехнічногообслуговування, ремонту іперевірці діїавтоматичноїпереїзноїсигналізації іавтоматичнихшлагбаумів напереїзді вартовиконувативідповідно довимогІнструкції дляексплуатаціїзалізничнихпереїздів України і, як правило, безприпинення діїпристроїв.

>Роботи,пов'язані ізкороткочаснимпорушенням діїавтоматичноїпереїзноїсигналізації іавтоматичнихшлагбаумів напереїздах,обслуговуються нечерговимпрацівником, вартовиконувати увільне від рухупоїздів годину (упроміжкахміжпоїздами) читехнологічне «>вікно»,з'ясувавшипоїзну обстановку вчергових поданійзалізничнійстанції істанцій, щообмежуютьперегін.Накладення шунта нарейкове коло іімітаціюзайнятості ділянкинаближеннявиконувати зазгодоючергового позалізничнійстанціїприлеглоїзалізничноїстанції чипоїзного диспетчера.

Станпереїзнихсвітлофорівперевіритивізуальнимоглядом,звернувшиувагу націлістьлінзовихкомплектів,захисного шланга,наявністьгайок, щокріплять,козирків йїхнясправність,справність запору головок,ущільнення,міцністькріпленнясвітлофорних головок -спробоюзсуву голівкищодощогли. Принеобхідностізовнішніповерхнілінзлінзовихкомплектівочистититканиною,змоченою водою чигасом, а при сильномузабрудненні -тканиною,змоченоїрозчинником «646» чианалогічним, после чогопротерти сухимдрантям.

>Потімперевіритивидимістьвогнівпереїзнихсвітлофорів, що напрямихділянкахавтомобільнихдоріг винна бути неменш 100 м, накривихділянках - 50 м.Видимістьвогнівпереїзнихсвітлофорівперевірити припроходженніпоїзда.

Дляперевіркивидимостівогнівелектромеханік виненперебувати нанеобхіднійвідстані. Напереїздах,обслуговуються нечерговимпрацівником, для цого прилаштуюавтоматичноїпереїзноїсигналізації вартознеструмити (>вилучити) реленаближення (>ИП) чиелектромонтернакладаєтиповийіспитовий шунтШУ-01М на рейки ділянкинаближення.Пересуваючись впоперекавтомобільної дороги ідотримуючи при цьомутехніку безпеки,електромеханіквизначаємісцекращоївидимостівогнівсвітлофора.

>Кращувидимістьвогнівсвітлофоравизначати,орієнтуючись на серединуавтомобільної дороги,якщо вмісцевійінструкції дляексплуатаціїданогопереїзду немаєспеціальнихвимог повидимостівиходячи ізмісцевих умів.

Приперевірцівидимостівогнівпереїзногосвітлофоразвернутиувагу на частоту ірівномірністьмиготіннявогнів.Вогніпереїзногосвітлофораповинні почерзізагорятися ігаснути ізрівнимипроміжками години. При цьому числомиготінь (>спалах йінтервал)кожноїлампиповиннестановити (40±2)з/хв, щоперевіритисекундоміром.

Напереїздах, котріобслуговуються нечерговим,білийвогоньпереїзногосвітлофоразагоряється привідсутностіпоїздів наділянкахнаближення ісправнихпристроїв АПС.Видимістьбілого вогнюсвітлофораперевіритианалогічноперевірці червоного.

>Видимістьвогнівпереїзногосвітлофораперевіряють приживленні лампзмінним йпостійнимструмом (відакумуляторноїбатареї).

>Електромеханік,перевірившивидимістьвогнів ізоднієїсторонипереїзду, переходити набік ідругийсвітлофорперевіряєаналогічно.Недоліки,виявлені приперевірці,електромеханік виненусунути.

>Акустичні (>звукові)сигнали (>дзвінки чиревуни),службовці дляоповіщенняпішоходів,перевірити под годину роботипристроївпереїзноїсигналізації. Привстаткуваннізалізничногопереїздупристроямисвітлофорноїсигналізації безшлагбаумівдзвінкипрацюють (>подаютьсигнали) із моментувступупоїзда наділянкунаближення і доповногозвільненняпереїздупоїздом.

Приживленні вімпульсномурежимідзвінкиповинніпрацювати з числом (40±2)включень ухвилину.

Стандзвінків ймонтажнихпровідників, щопідходять перед тим,електромеханікперевіряєвізуальнимоглядом.Дзвінкиповинні бутинадійнозакріплені і не матірмеханічнихушкоджень.Міцністькріпленнядзвінкаперевірити повідсутностізсуву йогощодо корпусущоглипереїзногосвітлофора.Монтажніпровідникидзвінківповинні бутиакуратнопокладені,закріплені ізахищені відмеханічнихушкоджень.

>Дзвінкиповиннізабезпечуватигучністьзвучанняподаванихсигналів (>чутність) длясприйняття їхні припідходіпішоходів допереїзду.Недоліки,виявлені приперевірцідзвінків,усунути.

Одного разу у кварталдзвінки (>ревуни)переїзноїсигналізаціїрозкривати іперевірятиїхній стан. Принеобхідностідзвінкипочистити,відрегулювати іперевіритиїхню роботу.

Насвітлофорахпереїзноїсигналізації призамінівстановлюютьлампизавждинові.Лампиперегоряння, щомають контроль,заміняють 2 рази врік.Напруга на лампахпереїзногосвітлофоравимірюють вольтметром ізвідповідноюшкалою.Напруга на лампахвимірюють пригорінні ламп.Результативимірунапругипорівнюють знормативними, ізогляду на при цьомунапругамережі.

>Результатиперевірки діїпристроїв прикомплекснійперевірці напереїзді, котріобслуговуються нечерговимпрацівником,справність які неконтролюється вчергового постанції і напереїздахсправність якіконтролюється позалізничнійстанції,записують у ЖурналформиШУ-2.

>Ділянкаобладнанаелектротягоюпостійногоструму, томурелейнішафи напереїздіповинні бутизаземлені.Заземленнярелейнихшафповиннездійснено досередніхвиводівшляховихдросель-трансформаторів.

>Оболонки і бронякабелів, щозаходять урелейнийповинні бутинадійноізольовані відкорпусів й арматурспеціальнимиізолюючимиелементами (>втулками), прокладками.

>Релейнушафузаземлюютьсталевимкруглим пруткомдіаметром неменш 12 мм наділянкахзалізниць зелектротягоюпостійногоструму.Якщоопірзаземленнянижченорми, то провиконану роботуелектромеханіквідзначає вжурналіформиШУ-2.Якщоопірзаземленнявищенорми тонеобхідноз'ясувати причину іусунутиїї.


4.Розрахунокпродуктивності роботи вдистанціїсигналізації

4.1Загальніположення

>Продуктивність роботи -цеефективністьвиробничоїдіяльності людей,вираженаспіввідношеннямвитрат роботи ікількостізробленихматеріальних благ.Виміряєтьсяпродуктивність роботикількістюпродукції в натуральному,грошовому чиіншомувираженні,зробленої однимпрацівником заякийсьперіод чи годиною,витраченим навиготовленняодиниціпродукції.

Увиробництвіпродукції транспортуберуть доля двавиди роботи:живий,тобтопраця,затрачуванапрацівниками приздійсненнівиробничогопроцесу, йминулий,витрачений пристворенніданого видупродукції взасобахвиробництва.

Напродуктивність роботивпливаютьтакіфактори як науковийпрогрес,розміркапітальнихвкладень,якістьробочоїсили йїїрозподіл.Продуктивність роботизбільшується вміруполіпшенняпрофесійноїпідготовки,утворення,здоров'япрацівників йпідвищенняїхньоїзацікавленості, прикращійорганізації ікеруваннівиробництвом.

>Рістпродуктивності роботивідбувається врезультаті того, щочасткаживої роботизменшується, ачасткаминулої роботизбільшується так, щозагальнівитрати навиробництвопродукціїзменшуються.Підвищенняпродуктивності роботиєоб'єктивнимекономічним законом.

Прианалізіпродуктивності роботипотрібновраховувати всю сумувитратживої іупредметненої роботи.Існуючіспособиобліку ірозрахунківдозволяютьвизначити іздоситьточністю лишевитратиживої роботи. У планах йзвітупідприємствзалізничного транспортурозраховуютьвитрати лишеживої роботи,тобтопродуктивність роботивимірюютьвиробітком -кількістюпродукції,виробленої однимпрацівником водиницю години.

Назалізничномутранспорті вцілому, на дорогах,відділенняхдоріг йлінійнихпідприємств длявимірупродуктивності роботиприйнята системанатуральних йвартіснихпоказників. Удистанціяхзастосовуєтьсяумовнонатуральнийпоказник -технічнаодиниця іпродуктивність роботивиміряєтьсякількістютехнічниходиниць, щопоказуютьтрудомісткістьтехнічногообслуговуванняпристроївСЦБ , до контингентупрацівників поосновнійдіяльності.Продуктивність роботивизначається поформулі:

П = Т0/>Чфтехн.од/чол., де: Т0 -загальнакількістьтехнічниходиниць;

>Чф -среднесписочний контингентпрацівників.

>Продуктивність роботивизначається зазвітний йбазиснийперіоди.

4.2Визначеннякількостітехнічниходиницьдистанції

Длявизначеннязагальноїкількостітехнічниходиницьдистанціїнеобхідновизначитизагальнукількістьтехнічниходиниць пооб'єктах:

Тстор.= 650/10*1.4 = 91техн.од.

Т>АБодн = 140/10*1.16 = 16техн.од.

Т>АБдвух = 338/10*1.83 = 62техн.од.

Т>ДУ = 2/1*0.8 = 2техн.од.

ТАПС = 22/10*1.02 = 2техн.од.

Т>КТСМ = 8/1*1.67 = 13техн.од.

Т>АЛС = 42/10*0.3 = 1техн.од.

>Загальнакількістьтехнічниходиниць складі:

Т0 = Тстор. + Т>АБодн + Т>АБдвух + Т>ДУ + ТАПС + Т>КТСМ + Т>АЛС =187техн.од.

Порозмірахтехнічноїоснащеностідистанціїпідрозділяються на 3групи увідповідності ізнаступними нормативами:

· понад 167 тих. од. -1 група;

· від 125 до 167тех.од. - II група;

· до 125 тих. од. - III група.

>Проведенірозрахунки показали, що данадистанціямаєтехнічнуоснащеність 187технічниходиниць,отже, вон переносити до 1групи.

4.3Розрахунокрівняпродуктивності роботи зазвітний йбазиснийперіоди

>Рівеньпродуктивності роботи зазвітнийперіодвизначається поформулі:

ПО = Т0/ЧФ >отч.техн.од/чол.

ПО = 187/255 = 0.73техн.од/чол.

>Рівеньпродуктивності роботи забазиснийперіодвизначається поформулі: ПБ = Т0/ЧФ баз.техн.од/чол.

ПБ = 187/263 = 0.71техн.од/чол.

4.4Визначеннядинаміки зростаннюпродуктивності роботи зазвітнийперіод

>Динаміка зростаннюпродуктивності роботи зазвітнийперіодвизначається поформулі:

П = (>По/Пб-1)*100%;

де: П 0->рівеньпоказникапродуктивності роботи зазвітнийперіод.

Пб -рівеньпоказникапродуктивності роботи забазиснийперіод (>тобто заперіод, ізякимвиробляєтьсяпорівняння).

П =(0.73/0.71-1)*100% = 3 %

Дляпідвищенняпродуктивності роботипрацівниківдистанціїпотрібнопередбачати заходь, котрі дозволили бзбільшитикількістьпристроїв, щообслуговуються однимпрацівником, чискоротити контингентпрацівників.Основними заходами, щосприяютьпідвищеннюпродуктивності роботи,євведенняпрогресивнихметодівобслуговування,удосконалюванняорганізаційноїструктуридистанції,індустріалізаціяпідготовкивиробництва,перехід наповнуавтоматизаціютелефонних йтелеграфнихстанцій ізвикористаннямновітньоїапаратури.


5.Забезпечення безпеки рухупоїздів

5.1Загальніположення

>Виконуючи роботи ізтехнічногообслуговування,ремонті імодернізаціїпристроївСЦБнеобхідно забезпечити безпечу рухупоїздів.

>ІнструкціяЦШ-530установлює порядокпровадженняробіт, щозабезпечує безпечу рухупоїздів притехнічномуобслуговуванні,ремонті іусуненнінесправностейпристроївсигналізації,централізації іблокування (>СЦБ).

Приреконструкції,модернізації ібудівництвіпристроївСЦБ, коливимогисправжньоїІнструкції невідбивають окремихпитань безпеки руху, виннарозроблятисямісцеваінструкція, щорегламентує порядокорганізації рухупоїздів уперіодпроведеннявищеперерахованихробіт,затверджувана:

- длязалізничнихстанційсортувальних йпасажирських, атакож великомувантажному ідільничних (попереліку,установленому начальникомзалізниці)керівництвомзалізниці;

- дляіншихзалізничнихстанцій - начальникомвідділеннязалізниці, а привідсутностівідділень ускладізалізниць -керівництвомзалізниці.

>ВимогисправжньоїІнструкціїобов'язкові дляпрацівниківзалізничного транспорту,пов'язаних ізтехнічнимобслуговуванням й контролем діїпристроївСЦБ,користуванням ними,їхнімбудівництвом йреконструкцією. Перед допуском досамостійної роботиданіпрацівникивипробовуються взнаннівідповіднихрозділівсправжньоїІнструкції.

>ПристроїСЦБповиннівтримуватисявідповідно довимог Правилтехнічноїексплуатаціїзалізниць України (>ПТЕ) йІнструкції ізтехнічногообслуговуванняпристроївсигналізації,централізації іблокування (>СЦБ).

>Всі роботи ізтехнічногообслуговування, ремонту іусуненнюнесправностейпристроївСЦБповиннівиконуватися іздотриманнямвимогІнструкції із рухупоїздів йманевровійроботі назалізницях України,справжньоїІнструкції,іншихнормативнихактів івідповідно дозатвердженихтехнологічнихпроцесів йтехнічнихвказівок пообслуговуванню і ремонту.

>Технічнеобслуговування і ремонтпристроївСЦБповиннівироблятися при забезпеченню безпеки руху і, як правило, безпорушенняграфіка рухупоїздів.

>Виконанняплановихробіт,пов'язаних зприпиненням діїпристроївСЦБ,повинневироблятися, як правило, утехнологічні ">вікна",передбачені вграфіку рухупоїздів. Привідсутності таких ">вікон"повинненадаватисярегламентований годину у порядку,установленомуПТЕ. У необходимихвипадкахнормальнекористуванняпристроямиСЦБприпиняється шляхомїхньоготимчасовоговимикання увстановленому порядкусправжньоюІнструкцією.

>Роботи ізтехнічногообслуговування,усуненнюнесправностей, ремонту ізамініпристроївСЦБ назалізничнійстанціїповиннівироблятися іздозволучергового постанції ізвимиканням чи безвимиканняпристроїв.

5.2Забезпечення безпеки рухупоїздів притехнічномуобслуговуванні іремонтіпристроїв напереїзді

>Роботи ізтехнічногообслуговування, ремонту іперевірці діїавтоматичноїпереїзноїсигналізації напереїздахповиннівиконуватисявідповідно довимогІнструкції ізтехнічногообслуговуванняпристроївСЦБ йІнструкції дляексплуатаціїзалізничнихпереїздів й, як правило, безприпинення діїпристроївСЦБ.

>Роботи,пов'язані ізкороткочаснимпорушенням діїпристроївпереїзної автоматики,повиннівироблятися увільне від рухупоїздів годину, але впереїздах, щовходять у залежністьстанційнихпристроїв іздозволучергового постанції.

>Ремонтні роботи,пов'язані зприпиненням діїпристроїв автоматики напереїзді одну годину,більшийпроміжку годиниміжпоїздами,повиннівироблятися внаступному порядку.

СтаршийелектромеханікСЦБ чи начальниквиробничої ділянки винензаздалегідьповідомити начальникадистанціїсигналізації ізв'язки проплановані роботи.

Начальникдистанціїшляхи разом із начальникомдистанціїсигналізації ізв'язкиповиннізалежно відмісцевих уміввжитидодатковихзаходів позабезпеченню безпеки рухупоїздів й автотранспорту напереїзді наперіодвиконанняробіт йознайомити із нимиелектромеханікаСЦБ.

Принеобхідностіорганізовуютьдодатковийінструктажчерговим постанціях, щообмежуєперегін,виділяють длянаданнядопомоги напереїздідодатковихпрацівників.

Провимикання діїпристроїв автоматики,характерівиконуванихробіт,необхідностіогородженняпереїздузапасними шлагбаумамиручної дії івживаннядодатковихзаходів позабезпеченню безпеки рухупоїздів й автотранспорту, котрі буливизначені начальникамидистанційшляхи ісигналізації і зв'язку,електромеханікСЦБ винензробитизапис уКнизі прийому іздачічергувань йоглядупристроїв напереїзді (формаПУ-67).

>Роботи,пов'язані ізкороткочаснимпорушенням діїпристроїв автоматикиповиннівироблятися впроміжкахміжпоїздами послез'ясуванняпоїзної обстановки вчергових постанціях, щообмежуєперегін.

Передпровадженнямробіт ізвимиканням діїпристроїв автоматикиелектромеханікСЦБ винен податівстановленим порядком заявку навидачумашиністампопереджень, що автоматика напереїзді не працює, рухпоїздівповинне бути ізособливоюпильністю ішвидкістю не понад 20км/година,частоюподачеюсповіщальнихсигналів.

Приремонтізагороджувальногосвітлофора ізвимиканням його ізкерування,електромеханікСЦБ винензробитизапис провимиканнязагороджувальногосвітлофора вКнизіоглядупристроїв напереїзді.

9.4.Післязакінченняробіт напереїздіелектромеханікСЦБ виненперевірити:

а) призамінісвітлофора, його монтажу, кабелю чилінзовихкомплектів -правильністьгоріннявогнів йїхнявидимість;

б) призамінірелейноїшафи чи монтажусхемикерування -правильність роботиланцюгівповідомлення,ланцюгів контролю,переїзнихсвітлофорів, атакож годину від моментувступупоїзда наділянкунаближення до початкувключенняпереїзноїсигналізації; годину роботисхеми контролютривалогозаняттяостанньої у процесіпоїздарейкового кола наділянках здвобічним рухом;вимиканнякодівАЛС йперекриттясвітлофорів, щообгороджуютьпереїзд, привключеннізагороджувальноїсигналізації.


>Розділ 6.Охорона роботи іекологія назалізничномутранспорті

6.1Організація роботи ізохорони роботи

>Вивченням йрішенням проблем,пов'язаних ззабезпеченнямздорових йбезпечних умів, у якіпротікаєпраця людей,займаєтьсяохорона роботи.Охорона роботи -це системазаконодавчихсоціально-економічних,організаційних,технічних,гігієнічних йлікувально-профілактичнихзаходів йзасобів, щозабезпечують безпечу,збереженняздоров'я іпрацездатностілюдини впроцесі роботи.Охорона роботивиявляє івивчаєможливі заподійвиробничихнещаснихвипадків,професійнихзахворювань,аварій,вибухів,пожеж йрозробляє заходь івимоги,спрямовані наусуненняцих причин,створеннябезпечних йсприятливих длялюдини умів роботи.

>Законодавчі іорганізаційні запитанняохоплюютьствореннябезпечних умів роботи на всіхпідприємствах;дотриманнявимогохорони роботи прибудівництві іексплуатаціїспоруджень,будинків йвстаткування;дотримання правилохорони роботи,обов'язкове дляадміністрації;розробкуінструкцій ізохорони роботи дляробітників таслужбовців;навчання іінструктажробітників таслужбовців поохороні роботи;видачуспеціальногоодягу,засобівіндивідуальногозахисту;установленнятривалостіробочого години,обов'язковихперерв уроботі длявідпочинку і прийомуїжі;видачу молока,лікувально-профілактичногоживлення імедичні огляньробітників таслужбовців,зайнятих на роботівзішкідливими ,умовами роботи;матеріальну відповідальністьпідприємств, -установ йорганізацій зазбиток,заподіянийздоров'юробітників таслужбовців.

>Виробничасанітаріяявляє собою системуорганізаційнихзаходів йтехнічнихзасобів, щозапобігають чизменшуютьвплив напрацюючихшкідливихвиробничихфакторів.

>Техніка безпеки -це системаорганізаційнихзаходів йтехнічнихзасобів,спрямованих назапобіганнявпливу напрацюючихнебезпечнихвиробничихфакторів.

>Пожежний захистстановить комплексорганізаційнихзаходів йтехнічнихзасобів,призначених длязапобіганнявпливу на людейнебезпечнихфакторівпожежі іобмеженняматеріальногозбитку віднього.

Наосновівикористаннядосягнень науки ітехнікивдосконалюютьсятехнологічніпроцеси, щовипускаютьсямашини,устаткування іприлади,підвищуєтьсяїхнійтехнічнийрівень,продуктивність,надійність й безпека вексплуатації.Працяздобуває усє понадтворчий характер.Скорочуєтьсячасткаручної,малокваліфікованої іважкоїфізичної роботи.Проводяться заходьщодоохоронинавколишньогосередовища,створенню понадсприятливих умів дляохорониздоров'я, збільшеннятривалості життя ідіяльностілюдини.

>Великі заходьщодоохорони роботипроводяться назалізничномутранспорті. Напідприємствахрозробленікомплексніпланиполіпшення умів,охорони роботи ісанітарно-оздоровчихзаходів.Основні напрями роботи вобластіохорони роботи назалізничномутранспортімістять усобі:

>попередженнянаїздіврухливого складу напрацюючим на шляхахстанцій й перегонах;

>удосконалюваннятехнологічнихпроцесів йтехнічнихзасобів,розробкунормативно-технічнихдокументів побезпеці роботи;

>попередження травматизму приексплуатації іобслуговуванніелектроустановок,контактноїмережі іелектрорухомого складузалізниць;

>поліпшення умів роботипрацівниківзалізничного транспорту -створення івпровадженнязасобів, щодозволяють довестипараметрисанітарно-гігієнічних умів (шум,вібрація наробочихмісцях,загазованістьповітряногосередовища,освітленістьробочих місць,

    Для підготовки матеріалу були використані наступні веб-сторінки:
  • 1. bukvar.su/transport/65560-Aparatura-zal-znichno-avtomatiki.html
  • 9.1%
  • 2. zdsim.com/forum/lofiversion/index.php?t20.html
  • 0.5%
© 2019